საპროექტო წინადადებები

 • ქ.ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის აღდგენა/რეკონსტრუქცია;
 • ქ. ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის გაფართოება და სანერგის მოწყობა;
 • მწვანე ქალაქის იდეის პილოტირება და ქალაქების მდგრადი განვითარებისათვის აუცილებელი მწვანე ზონის სტანდარტების დანერგვა ქ. ქუთაისში;
 • ნაგავსაყრელიდან ატმოსფეროში მეთანის გაფრქვევის შემცირება ქ. ქუთაისის ტერიტორიაზე;
 • პატრიკეთის წყალგამწმენდი ნაგებობიდან მეთანის ჩაჭერა და უტილიზაცია;
 • თანამედროვე ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებზე ტურიზმის სექტორის ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების პროცესებში;
 • ქ.ქუთაისის №27 ბაგა-ბაღის ცხელწყალმომარაგება ჰელიოსისტემის გამოყენებით;
 • ნარჩენი ბიომასის ბრიკეტების წარმოება და მისი გამოყენება ქ.ქუთაისის მუნიციპალური შენობების თბომომარაგების სისტემებში;
 • ქალაქ ზუგდიდის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სითბო-სიცივით მომარაგება თბური ტუმბოს ბაზაზე;
 • ქ. ზუგდიდში ლტოლვილთა სოციალრი საცხოვრებელი კორპუსების თბომომარაგება ბიომასაზე მომუშავე ცენტრალური გათბობის სისტემით;
 • ქ. ბათუმის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სითბო-სიცივით მომარაგება თბური ტუმბოს ბაზაზე;
 • ქ.ბათუმში ინასარიძის ქუჩაძე მდებარე №8 საბავშვო ბაღის თბომომარაგება ბიომასაზე მომუშავე ცენტრალური გათბობის სისტემით. მდგრადი განვითარების სააგენტო ქალაქ ახალციხის მერია;
 • ქ. ახალციხეში რაბათის ციხე-კოშკის კედლების და ეზოს მინათების სისტემების ენერგოდანახარჯების შემცირების შესაძლებლობები
 • მზის ენერგიით სარგებლობა ბოლნისში მზის ცენტრალიზებული ენერგოფერმის გამოყენებით
 • ემისიების შემცირება ქ. გორის ანა ფერაძის სახელობის სამხატვრო სკოლის შენობიდან
 • ქ. მცხეთაში ქუჩების განათების, შენობების ფასადების მინათების, პარკების და სკვერების განათების სისტემების ენერგოდანახარჯების შემცირების შესაძლებლობები
 • საპროექტო წინადადება ქ. თბილისში მუნიციპალური შენობების სრული და ენერგოეფექტური რეაბილიტაციის პროგრამის მომზადებაზე
 • ქ.თელავის სპორტული კომპლექსის ენერგოეფექტური რეაბილიტაცია
 • ნარჩენი ბიომასის და მზის ენერგეტიკული პოტენციალის ჰიბრიდული გამოყენება თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფშაველის ბაგა-ბაღის შენობისათვის.

 

საპროექტო წინადადებების სრული აღწერისა და დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ anuki.tkeshelashvili@gmail.com  ჩვენი მისია და პრინციპები

 • მდგრადი განვითარების ცენტრი „რემისია“-ს მისია არის საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა მდგრადი განვითარების პრინციპების გატარებაში და დეცენტრალიზაციის პროცესების ეფექტურად წარმართვაში, ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორებისა და რეგიონებისათვის/მუნიციპალიტეტებისათვის პოლიტიკის განსაზღვრის, სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების მომზადებისა და განხორციელების პროცესებში მონაწილეობის გზით.
 • ქვეყანაში თანამედროვე ცოდნის, ანალიტიკური მეთოდებისა და მოდელების, ასევე უახლესი ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შემოტანის ხელშეწყობა; ადგილობრივი ცოდნისა და „ნოუ-ჰაუ“-ების განვითარების და მათი საბაზრო სახემდე მიყვანის ხელშეწყობა; ადგილობრივი და ეროვნული ექსპერტების და დაინტერესებული მხარეების პოტენციალის გაზრდა.
 • ამ მისიის შესრულების პროცესში, „რემისიის“ ძირითადი მიდგომაა თავისი ძალისხმევა მიმართოს იმე კოსისტემებისაკენ, სექტორებისა და რეგიონებისაკენ, რომლებიც განსაკუთრებით მოწყვლადი არიან კლიმატის ცვლილების მიმართ ან რომლებსაც ყველაზე დიდი წვლილი შეაქვთ კლიმატის ცვლილების გლობალურ პროცესებში.
 • გადაწყვეტილებების მიღებისა და განხორციელების პროცესებში ჩართულობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.
 • ადამიანის უფლებათა დაცვა და გენდერული საკითხების ინტეგრირება მის საქმიანობაში „რემისია“-ს ძირითადი პრინციპებია.
 • ვრცლად იხილეთ

 


ჩვენი ხედვა

 

გლობალური გამოწვევები

 

კლიმატის დათბობა აშკარაა და 1950-იანი წლების შემდგომ დაკვირვებული ცვლილებები უპრეცედენტოა ბოლო მილიონი წლის განმავლობაში. ატმოსფერო და ოკეანე გათბა, ყინულისა და თოვლის საფარი შემცირდა და ზღვის დონემ აიწია. სათბურის გაზების ანთროპოგენული ემისიები გაიზარდა წინა ინდუსტრულ პერიოდთან შედარებით და ახლა უფრო მაღალია, ვიდრე ოდესმე, რისი მიზეზიც ძირითადად დემოგრაფიული და ეკონომიკური ზრდაა.

 

სამხრეთ კავკასია

 

სამხრეთ კავკასიის რეგიონი მოიცავს კავკასიონის სამხრეთ ნაწილსა და დაბლობებს და წარმოადგენს საზღვარს ევროპისა და აზიის რეგიონებს შორის. იგი ჩრდილოეთიდან შემოსაზღვრულია დიდი კავკასიონის მთაგრეხილით, სამხრეთით თურქეთისა და სომხეთის საზღვრით, დასავლეთით შავი ზღვითა და აღმოსავლეთით - კასპიის ზღვით. სამრეთ კავკასიის რეგიონში ბოლო საუკუნეში მიმდინარე დათბობის უტყუარი ნიშნები არსებობს

საქართველოს მიდგომა

 

საქართველო აქტიურ ნაბიჯებს დგამს კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ. ეს მოიცავს როგორც სათბურის გაზების ემისიების შემცირებას - ასევე კლიმატის ცვლილების მიმართ ადაპტაციას. საქართველო წარმოადგენს გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის დანართ ერთში არ შესულ ქვეყანას. შესაბამისად, ჯერ-ჯერობით მას არ გააჩნია თავისი ტერიტორიიდან სათბურის გაზების ემისიების შემცირების რაოდენობრივი ვალდებულება.